ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Опубліковано в: Робота соціального педагога

   Соціальний педагог — це фахівець із виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку й соціалізації особистості; це спеціаліст, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо – виховної діяльності; він організовує взаємодію освітніх та позашкільних закладів та установ, сім'ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку.

Мета соціально-педагогічної роботи - сприяння успішному вирішенню учнями власних проблем. Засоби досягнення цієї мети - вивільнення і розвиток ресурсів учня і його соціального оточення, забезпечення необхідних соціальних змін, навчання, виховання та самовиховання особистості.

Соціальний педагог сприймає учня як цілісного індивіда, поєднуючи різні сторони його особистості, в той час як суміжні спеціалісти підходять до вирішення проблем однобоко, однак цілісне бачення учня дозволяє вчасно прийти йому на допомогу.

Важливою особливістю соціально-педагогічної роботи в школі, на відміну від суміжних сфер діяльності, є її посередницький характер. Соціальний педагог виступає посередником між учнем і соціумом.
За умови більш детального аналізу посередництва можна виділити декілька напрямів його здійснення:
- між учнем і різноманітними структурами й установами;
- між учнем та вчителями і вихователями;
- між дитиною та батьками;
- між учнем та іншими спеціалістами, які залучаються до вирішення виховних та навчальних проблем учня;
- між учнем та різними групами ровесників, молодіжними группами.


Основними функціями соціального педагога у навчальному закладі є:

- діагностична - вивчення та оцінювання особливостей діяльності особистості, мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу загалом, неформальних молодіжних об'єднань; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивних сил у мікрорайоні та джерел негативного впливу на дітей та підлітків;
- прогностична - прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних чинників соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи; прогнозування і програмування процесів соціального розвитку мікрорайону і конкретного мікросоціуму, діяльності тих інститутів, які беруть участь у соціальному формуванні особистості;
- консультативна - надання порад, рекомендацій учням, батькам, вчителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога;
- захисна - забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представлення їхніх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції);
- організаторська - забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків у школі та соціальному середовищі, залучення сім'ї та представників громадськості до соціально-педагогічного процесу в навчальному закладі;
- попереджувально-профілактична - передбачення і приведення до дії механізмів запобігання й подолання негативних впливів у соціально-правовому, юридичному та психологічному плані;, забезпечення захисту прав учня у суспільстві, допомога підліткам і молоді у період соціального і професійного визначення.
- соціально-перетворювальна функція - соціальний педагог надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб дітей; здійснює соціально-педагогічний патронат дітей з особливими освітніми потребами; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, проводить роботу, спрямовану на відновлення фізичного стану дітей та їхніх соціальних функцій, сприяє розвитку дітей з обмеженими можливостями, поліпшенню їхнього психоемоційного стану.

В роботі соціального педагога першорядну роль відіграє не навчальна, а, передусім, виховна функція, функція соціальної допомоги і захисту.
Соціальні педагоги покликані сприяти саморозвитку особистості.


Основні напрями професійної діяльності соціального педагога в гімназії:

- вивчення соціально-психологічних особливостей особистості та соціально-педагогічного впливу мікросередовища на вихованців шляхом спостереження, бесід, опитування, інтерв'ювання, тестування, аналізу документів; організація соціально-педагогічної взаємодії з особистістю, яка потребує допомоги, спонуканням особистості до самоорганізації та самостійності, сприянням особистості у вирішенні її проблем; співпраця з сім'єю та школою;
- соціально-психологічна допомога та підтримка особистості у кризових ситуаціях шляхом з'ясування проблеми, обговорення шляхів її вирішення, розробки плану дій, допомоги в організації виходу з проблеми, координації зусиль найближчого оточення особистості;
- профілактична робота з дітьми та їх батьками щодо насильницьких дій у родині та навчальному закладі;
- професійне самовизначення старшокласників(профорієнтаційна робота);
- організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями;
- профілактику тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ – СНІДу; сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД.
- просвітницькі бесіди щодо протидії торгівлі людьми; підвищення рівня обізнаності дітей щодо сучасних проявів торгівлі людьми.
- профілактична та просвітницька роботи з дітьми, схильними до правопорушень, та сім’ями , які опинились в складних життєвих обставинах, неблагополучними родинами.
- обстеження матеріально – побутових умов проживання дітей школи, які потребують підвищеної педагогічної уваги, виявлення деструктивних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
- соціально – педагогічна роботи з дітьми пільгового контингенту їх соціальний захист.
До категорій щодо яких здійснюється соціально – педагогічна підтримка відносяться:
 діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
 діти-напівсироти;
 діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;
 діти-інваліди;
 діти з багатодітних родин;
 діти з малозабезпечених родин;
 діти схильні до правопорушень;
 діти з неблагополучних сімей.


Протягом навчального року соціальний педагог Полтавської гімназії № 13 здійснює:

1. Захист прав дітей.
2. Соціально – педагогічний супровід дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з неблагополучних сімей та учнів, які схильні до девіантної поведінки та стоять на внутрішньо шкільному обліку.
3. Профілактику тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ – СНІДу. Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД.
4. Формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя. Проведення бесід з даних тем з учнями 5 – 11 класів.
5. Профілактичні бесіди щодо протидії торгівлі людьми з учнями 10 – 11 класів. Підвищення рівня обізнаності дітей щодо сучасних проявів торгівлі людьми.
6. Обстеження матеріально – побутових умов проживання дітей школи, які потребують підвищеної педагогічної уваги, виявлення деструктивних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
7. Соціально – педагогічну допомогу, спрямовану на створення необхідних умов для реалізації права батьків на виховання дітей; та на створення сприятливого мікроклімату в сім’ї та шкільному колективі.
8. Профорієнтаційну роботу з учнями старших класів (9 – 11 класи) проведення індивідуальних бесід, ігор, консультацій, діагностики.
9. Профілактичної та просвітницької роботи з дітьми, схильними до правопорушень, з числа сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
10. Консультації вчителів з навчальних та особистісних проблем.
11. Консультативну соціально – педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти сироти, напівсироти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди тощо).
12. Роботу по залученню громадських та благодійних організацій до культурно – освітньої, профілактико – просвітницької, спортивно –оздоровчої та інших видів робіт.

Список літератури, якою користується соціальний педагог
Полтавської гімназії № 13:

 Социальная педагогіка:Курс лекцій/ под.. ред.. М.А. Галагузовой. – М. 2000 – 416 с.
 Соціальний педагог / Упоряд. Т. Шаповал, Т. Гончаренко. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ», 2006. – 80 с.
 Освітні моделі та технології роботи соціального педагога: навчально – методичний посібник / [Гайдар М. В., Іванова І. В., Козаков Н. Г., та ін.]; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава: ПОІППО, 2012. – 228 с.
 Збірник нормативно – правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України./ Упоряд. В. Г. Панок, І. І Цушко, А. Г. Обухівська – К.: Шкільний світ. 2008. – 256 с.
 Набір асоціативних карток «Креатив» (автор – Луценко Ю. А.) – 2011
 Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах / упоряд. Т. Червона. – К.: Шкіл. світ. 2008. – 128 с.
 Зайченко М. В «Інструментарій соціального педагога». – К.: Шкіл. світ, 2011 – 128 с.
 Живолуп Л. В. «Школа молодого психолога» (навчально – методичний посібник) – Кременчук. – 2007.
 Діагностичний інструментарій психолога / упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Шкіл. світ, 2008.
 Робота психолога з батьками / упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 112 с.
 «Заняття психолога з підлітками» упоряд. Т. Гончаренко – К.: 2006. – 120 с.
 Професійне самовизначення старшокласників: Методичний посібник / Упоряд. Л. Шелестова. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: 2006. – 128 с.
 Профорієнтаційна робота психолога / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Шкіл. світ, 2007.
 Моісеєнко К. «Професійна діяльність соціального педагога: методичний посібник» - К.: Шкіл. світ, 2009. – 120 с.
 Яланська С. Ю. «Підлітки: заняття з психології». – К.: Редакції загальнопед. Газет, 2012.
 Робота соціального педагога, практичного психолога з девіантними, делінквентними неповнолітніми / Укладач Я. В. Сухенко, Луценко Ю. А. – Полтава: ПОІППО, 2009.
 Рендюк П. Г. «Соціологія» навчально – методичний посібник для студентів пед. Вузів. – Полтава, 2004. – 128 с.
 Войцях Т. В «Запобігання дитячій жорстокості» - К.: Редакції загальнопед. Газет, 2013. – 120 с.
 Осадько О. «Технології психологічного консультування» - К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2005 – 128 с.
 Протидія торгівлі людьми (законодавчі акти) – Київ – 2011
 « Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: Навчально – методичний посібник» /К. Б. Шевченко, О. А. Удалов, І. М. Труба віна та ін.; Заг. Ред.. К. Б. Левченко та О. А. Удалової. – К.: «Юрисконсульт», 2006
 Головченко О. М. «Чи можна вберегтись від СНІДу» - Одеса, «Маяк» - 1995
 Литвиненко Т. І., Литвиненко В. І. «Підлітки і діти в залежній родині» - Полтава: 2000 –36 с.
 Райгородский Д. Я. «Практическая психодіагностика. Методики и тесты» Учебное пособие. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ – М», 2002. – 672 с.
 Литвиненко В. И. « В тени зависимой семьи. Детские и подростковые проблемы» (психотерапевтическая книга). – Полтава: 2001. – 104 с.
 Школа проти СНІДу. Профілактика ризикованої поведінки (завдання для учнів 8 – 9, 10 – 11 класів), «Алатон», Київ – 2006.
 Збірка матеріалів для проведення заходів з майбутніми платниками податків – Київ, 2009.
Газети та журнали:
 «Соціальний педагог», «Психолог», «Практична психологія та соціальна робота».
Матеріали (відео, презентації) для виховних годин, бесід, тренінгів,
які використовуються у роботі соціального педагога
Полтавської гімназії № 13

1. «Торгівля людьми – проблема XXI ст.».
2. «Насилля в дитячому середовищі».
3. «Соціально-педагогічний патронаж».
4. «Правопорушення» (ознаки та види).
5. «Молодіжні субкультури».
6. «Субкультуры».
7. «Вредные привычки.»
8. «Результати анкетування. Насилля в учнівському середовищі.»
9. «Привычки и здоровье».
10. «Подростковый суицид».
11. Інформаційна година «Світ професій» + тренінг.
12. «Види наркотиків».
13. «Профилактика ВИЧ-инфекции».
14. «Феномен девиантного поведения детей».
15. «Добро і зло».
16. «Здоровий спосіб життя».
17. Інтерактивна гра «Орієнтуємо на професію».
18. «Конфлікти і шляхи його подолання».
19. «Мои права и обязаности».
20. «Коли тобі сутужно – прийде на поміч дружба (для 4-х класів).
21. «Наркомания».
22. «Ми різні, але ми рівні» (Права дитини), для початкової школи.
23. «Профілактика правопорушень неповнолітніх – гімназія №13».
24. «Сімейний клімат і дитина».
25. «СНІД».
26. «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх» (Психологічна служба).
27. «Адміністративні правопорушення».
28. Відео про шкоду куріння та вживання алкоголю
29. Фільм «Віртуальна агресія»,
30. Фільм «Вплив мультфільмів».
31. «Ознайомлений – значить озброєний. Мої права при контакті з міліцією».
32. PDF-документ «Протидія торгівлі людьми».
33. Фільм «Наркотики и мозг»,
34. Фільм «Підлітковий алкоголізм»,
35. Фільм ««СПИД»,
36. Фільм «Вкусно до смерти»,
37. Фільм «Чорнобильская битва»,
38. Фільм «НС природного характеру».
39. Правове виховання «Дисципліна - крок у майбутнє».

Інформаційний бюлетень

Будьте в курсі останніх подій з нашої мережі:

Зв'язатися з нами

Twitter стрічки