Меню

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Поштова скринька:

[email protected]

Телефон: (0532)56-89-77

Адреса: Кучеренка 1/16

місто Полтава

 


 

Правила прийому до гімназії

Загальні положення

 1.1.Ці Правила розроблено відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Статуту та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня -2003 р. № 389,  зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/786 (далі — Інструкція).

1.2 Приймання учнів до   Полтавської гімназії № 13 комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі.

1.3. У конкурсному відборі   можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

 

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

1.5. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл

(шкіл - інтернатів), Положення про загальноосвітній навчальний заклад та  на  підставі  Статуту  навчального  закладу  робочі  групи  з  числа

педагогічних     працівників     розробляють     Правила     конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і  ради  навчального  закладу за погодженням  з  управлінням  освіти Полтавської міської ради  Полтавської області

2. Організація конкурсу

2.1 Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються у фойє  та на сайті  Полтавської гімназії № 13. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації та на батьківських зборах учнів початкової ланки ( четверті класи ) гімназії № 13.

2.2 Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу у приміщенні гімназії № 13 вивішується перелік питань з навчальних предметів , за якими проводитимуться випробування , а також із зазначенням вимог до їх змісту , порядку , оформлення та подання.

  2.3 Конкурсне приймання дітей до 5-го класу розпочинається 1 квітня та завершується не пізніше 1 липня поточного року. Конкурсне приймання

до інших  класів проводиться лише після закінчення навчального року (червень - липень). За наявності вільних місць допускається додаткове

конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку

нового навчального року.

2.4 Додаткове конкурсне приймання може, як виняток , відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов , що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5 Для   проведення   конкурсних   випробувань   у   навчальному   закладі створюється  конкурсна  комісія,   склад  якої  затверджується  наказом

директора гімназії  за погодженням з радою навчального закладу. Одним із членів педагогічної комісії є практичний психолог.

Головою конкурсної комісії є директор Полтавської гімназії №13. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія, до складу якої входять члени конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом  директором гімназії.

 

2.6.Для участі в конкурсі необхідні такі документи:

  • особиста заява дитини (для неповнолітніх — заява батьків або осіб, які їх замінюють), яку подають на ім'я керівника навчального закладу;
  • табель успішності учня (крім дітей, які вступають до 1 класу та 2-го класів, якщо оцінювання навчальних досягнень учнів проводилося

вербально);

  • копія свідоцтва про народження дитини (паспорту);
  • копія свідоцтва про базову загальну середню освіту (при прийманні до 10-го класу);
  • медична картка дитини встановленого зразка.

2.7. До конкурсної комicii можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають ix навчальні та творчі досягнення.

2.8   Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання або інших довідок, що можуть вплинути на об’єктивність конкурсного відбору (наприклад, з місця роботи батьків про їх доходи тощо).

2.9. Пільгові умови конкурсу встановлюються для дітей-сиріт, дітей, які мають високий рівень навчальних досягнень, дітей-переселенців та дітей, батьки яких є учасниками АТО. Для них проводиться одне випробування - співбесіда, яка не повинна тривати більше, ніж 20 хвилин.

3. Проведення конкурсу

3.1 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії, що відповідає 5-ому класу ОСНОВНОЇ ШКОЛИ, проводяться у вигляді співбесіди та   тестування з української мови та математики. ДПА з української мови та математики  учнів 4-х класів Полтавської гімназії №13  зараховуються як конкурсні випробування до 5-го класу. Для учнів, що прибули з інших шкіл, проводяться тестування.  Функціональна готовність дитини до вивчення двох іноземних мов – при усному спілкуванні з учителем іноземної мови.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які випущені з 9 класу гімназії й вступають до 10-го класу, проводяться на основі рейтингу навчальних досягнень учнів та з урахуванням середнього балу  свідоцтва.

3.3. Конкурсні випробування для учнів інших шкіл, які вступають до 10-го класу гімназії, проводяться у письмовій формі з української мови та профільного предмету.

3.4 Учні , які закінчили 4-ий клас   гімназії № 13 з високим рівнем навчальних досягнень, призери міських конкурсів, проходять поза конкурсом  і зараховуються за середнім  річним балом.

3.5 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до класів до старшої школи -  співбесіда  з  навчального предмета, що відповідає профілю класу, який вибрав учень. Приймання учнів навчального закладу того самого типу або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може вібуватися за співбесідою.

3.6. Результати       конкурсних      випробувань      (зокрема      співбесіди) оформляються    у    вигляді    протоколів    педагогічної    комісії,    які

зберігаються  в  тому  самому  порядку,  що  й  протоколи  державної підсумкової атестації учнів..

 

3.7. Результати   усного   випробування   оголошують   того   самого   дня, письмового — не пізніше ніж через три дні після його проведення.

Списки  вступників  з  виставленими  балами  розміщують  на дошці оголошень    у    приміщенні    навчального    закладу    для    загального ознайомлення.

 

3.8. Учасники  міжнародних  олімпіад,  конкурсів,   призери  та  учасники III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, II та III етапів

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного     року     звільняються     від          конкурсного

випробування.   У   такому   разі   в   протоколі   учневі   виставляється максимальна кількість балів.

3.9. Діти ,  які хворіли під час проведення конкурсу,  зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм  надається  право  участі  в  повторних  конкурсних  випробуваннях,  терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

     3.10. Діти,   які не з'явились на конкурсне  випробування без поважних  причин,  до  наступних  випробувань  не  допускаються.

  1. Порядок зарахування

4.1.Діти,   які  згідно   з  рейтингом   (результати   конкурсних   випробувань достатнього та високого рівня) пройшли конкурс, зараховуються до

навчального закладу наказом керівника на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей здійснюється впродовж 5 днів після оголошення результатів конкурсу, а в разі проведення додаткового конкурсного прийому не пізніше 5 вересня поточного року.

4.2.До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка встановленого зразка.

 

4.3.Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не погоджуються з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії

з апеляцією. Апеляція подається впродовж тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду

апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти Полтавської міської ради Полтавської області. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

 

4.4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Полтавської міської ради Полтавської області, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.Учні, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 робочих днів після початку навчального року, відраховуються із гімназії.

4.6. Кандидати, які не пройшли конкурс  і отримали відмову у зарахуванні до гімназії, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

5. Контроль за проведенням конкурсу.

5.1 Директор гімназії № 13 несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджено наказом Міністерства освіти i науки України 19.06.2003р. № 389.

5.2 Контролює організацію та проведения конкурсу, порядок зарахування дітей до гімназії № 13 за його результатами управління ocвіти Полтавського міськвиконкому.

5.3 При nopyшеннi гімназією № 13 вимог даної Інструкції та Правил конкурсного приймання до навчального закладу, рішенням управління освіти Полтавської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління ocвіти Полтавської міської ради, що приймало це рішення, організовує i проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

СТРУКТУРА ГІМНАЗІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ГІМНАЗІЇ НА 2019-2020 Н.Р.

Полтавська гімназія  №13 Полтавської  міської ради  складається з

  • Початкової школи ( ЗЗСО І ступеня)
  • Гімназії ( ЗЗСО ІІ ступеня 5-9 класи)
  • Профільної (ЗЗСО ІІІ ступеня 10-11 класи)

Налічується 47 класів.  

Початкова школа – 22 класи ( 651 учнів)

З українською мовою навчання – 20  класів

З російської мовою навчання – 2 класи : 3-Є ( 18 учнів) та 4-Д ( 24 учні)

У початкових класах вивчається іноземна мова англійська ( 1-і, 2-і, 3-і,4-А, 4-В, 4-Г, 4-Д) та французька ( 4-Б)

Середня ( 5-9 класи) – 21 клас  ( 592 учні)

 З українською мовою навчання – 18  класів

З російської мовою навчання – 3 класи : 7-В ( 15 учнів) , 8-В ( 25 учнів), 9-В ( 19 учнів)

 Класи з допрофільним та профільним вивченням математики : 5-А, 6-А, 7-А,

8-А, 9-А

Класи іноземної філології ( англійська, німецька, французька мови) – 5-Б,6-Б,  6-В,7-Б,7-В,8-Б,8-В,9-Б,9-В

Класи з допрофільним вивчення природничих дисциплін : 5-В, 7-Д

Класи художньо-естетичного напряму : 5-Г,6-Г,7-Г,8-Г,9-Г

Старша школа  ( 10-11 класи)  профільна – 4 класи  ( 109 учнів)

Усі класи з української мовою навчання.

10-А – профільний математичний

10-Б – профільний  іноземної філології ( англійська, польська)

11-А – профільний іноземної філології ( французька, англійська)

11-В – з вивченням двох іноземних мов ( німецька, англійська)

Проводиться поділ на групи   з таких навчальних предметів, де наповнюваність складає 30 учнів:

Фізична культура - 10-11 класи,

Захист   Вітчизни - 10-11 класи,

Українська мова - 5-11 класи,

Іноземна мова – 5-11 класи

              Проводиться поділ на групи   з таких навчальних предметів, де наповнюваність складає 28 учнів:

Українська мова – 1-4 класи,

Іноземні мови - 1-4 класи,

Трудове навчання та технології - 5- 11 класи

     Поділ на групи при кількості 28 учнів відбувається при поглибленому вивченні таких предметів:

Малюнок, Живопис, Композиція, Комп’ютерна графіка – 5-11 класи,

Практичні заняття при допрофільному та профільному  вивченні математики – 5-11 класи

Іноземна мова – 5- 11 класи

У класах, де вивчається 3 ( три) іноземні мови з урахуванням побажання учнів та батьків, поділ на групи може бути при меншій кількості учнів, але кількість учнів у групі не менша 8 чоловік ( наказ МОН від 20.02.2002 № 128 додаток 2)

Поділ на групи при наповнюваності 24 і більше учнів здійснюється при вивченні

Інформатики - 5-11 класи.

Предмет “Інформатика ” вивчається з використанням персональних комп‘ютерів.

           Години варіативної складової використовуються для збільшення кількості годин на вивчення профільних предметів, введення курсів за вибором відповідно до профілю та в окремих випадках для збільшення кількості годин предметів, які є найбільш затребувані учнями та батьками при складанні ЗНО та ДПА.

           Індивідуальні заняття  здійснюються за спеціальними планами, які розробляються гімназією з урахуванням вікових особливостей учнів.

          Режим роботи гімназії

Тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин.

Тривалість уроків у 2- 4 класах – 40 хвилин

Тривалість уроків у 5-11 класах – 45 хвилин.

Перерва між уроками – 10-20 хвилин.

Школа працює з підзміною за п’ятиденним робочим тижнем:

       1 зміна 8-00 – 14-35

       2 зміна 12-50 – 19-05

   У першу зміну навчається 32 класи , у 2 зміну – 15 класів, груп продовженого дня – 3 (90 учнів), які працюють за графіком. Для груп продовженого дня у гімназії є обладнана ігрова кімната.

   Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 пункт 9.10 на підзміні навчаються   3-і, 4-і та 5-і класи

Розклад дзвінків:

Урок

Початок уроку

Кінець уроку

1

08: 00

08:45

2

08:55

09:40

3

09:55

10:40

4

11:00

11:45

5

11:55

12:40

6

12:50

13:35

7

13:50

14:35

8

14:45

15:30

9

15:40

16:25

10

16:30

17:15

11

17:25

18:10

12

18:20

19:05

 

Режим роботи:

бібліотека з 9-00 до 17-00. Вихідний – субота, неділя.

медпункт: щоденно з 8-00 до 19-15

Орієнтовна структура 2020-2021 навчального року

 

 

І семестр: 1 вересня 2020 року – 24 грудня 2020 року;

ІІ семестр: 11 січня 2020 року – 28 травня 2020 року.

Канікули:

осінні: 26 жовтня 2020 року – 01 листопада 2020 року;

зимові: 25 грудня 2020 року – 10 січня 2020 року;

весняні: 22 березня 2020 року – 28 березня 2020 року.

Чверті:

І: 1 вересня 2020 року по 23 жовтня 2020 року;

ІІ: 2 листопада 2020 року по 24 грудня 2020 року;

ІІІ: 11 січня 2020 року – 19 березня 2020 року;

ІV: 29 березня 2020 року – 28 травня 2020 року.

Останній дзвоник: 28 травня 2020 року

Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 р. № 1/9-61 організовується навчальна практика, навчальні екскурсії в 5-8, 10 класах, які включаються в зміст навчальних програм і частково реалізовуються протягом навчального року:

5 кл -   3 год.                         8 кл -   4 год.

6 кл -   3 год.                         10 кл – 5 год.

7 кл -   4 год.                         

1-4 класи – 3 години на день.

   З метою трудового та екологічного виховання учнів, прищеплення любові до рідної школи та рідного міста протягом літа організовується навчальна практика на пришкільній території.

   Враховуючи особливості навчального закладу нового типу-гімназії, навчальна практика орієнтована на допрофільну підготовку, поглиблення теоретичної та практичної складової профільних навчальних дисциплін. Для обдарованих та талановитих дітей з метою популяризації вивчення іноземних мов ( англійської, французької, німецької, польської) відкрито мовний табір. Організовується наукова практика для учнів, що займаються науково-дослідницькою роботою МАН.

 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІМНАЗІЇ

        Полтавська гімназія №13 – це сучасний навчальний заклад із більш ніж 40-річною історією.

        Загальна площа усіх приміщень гімназії - 5054 м.кв. Основна будівля має 4 поверхи.

       Зусиллями педагогів, учнів та їх батьків створено 50 затишних класних кімнат, серед яких 1 спеціалізований кабінет фізики, 1 сучасний, обладнаний інтерактивним обладнанням кабінет хімії, кабінет біології, кабінет української мови та літератури, 3 спеціалізовані кабінети для вивчення іноземних мов, створено 2 кабінети інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, де обладнано комп’ютерами 20 робочих місць учнів. Усі класні кімнати обладнані комп’ютерною технікою, яка об’єднана у локальну мережу гімназії. У 21 навчальних кабінетах встановлено мультимедійне обладнання, 14 із яких обладнані інтерактивними дошками. Бібіліотечний фонд гімназії налічує 47220 примірників, крім того бібліотека обладнана 2 сучасними ПК, 1 ноутбуком та багатофункціональним пристроєм. Всього у гімназії нараховується 137 персональних комп’ютери, із яких 51 є застарілими, а 86 комп’ютерів, активно використовуються у освітньому процесі. Забезпечено 100% необмежений доступ до мережі Інтернет із будь-якого ПК у гімназії.

       У гімназії 4 майстерні для уроків трудового навчання (обслуговуюча праця та технології), 1 фізкультурна зала, є навчально-дослідна ділянка площею 50 арів.

       Постійно функціонує у гімназії їдальня і буфет із гарячим харчуванням із числом посадкових місць – 150.

       Для безперешкодного доступу людей з інвалідністю до будівлі гімназії прибудовано пандус.

 
 
 
 

Як нас знайти!

Про нас

Інноваційна діяльність Полтавської гімназії №13 спрямована на формування творчої особистості учня на основі зростання професіоналізму вчителя у світлі застосування сучасних інноваційних технологій навчання.


Полтавська гімназія №13
36007, Полтава, вул. Кучеренка, 1/16
+38(0532) 568977
[email protected]

Авторські права 2021 © Полтавська гімназія №13. Усі права захищені.